Is dyslexia a dyschronia? Academic Article uri icon