Journal of Bacteriology Journal of Bacteriology Journal uri icon